இயற்கையின் காட்சிTrack 3.236.112.70 (0)


Loading Player .......

Information about this recording

இயற்கையின் காட்சி பற்றிய இந்த பாடல் தொகுப்பின் வரிகள் எஸ். எஸ். சுமாரனால் இயற்றப்பட்டது.

Album
Performer(s)
Composer(s)
Composer:Abdolah Lamat அப்டொலா லாமாட்
Conductor(s)
Lyricist(s)
Lyricist:Sugumaran, S.S. சுகுமாரன், ஸ்.ஸ்.
Arranger(s)
Instrument(s)
Original Publisher(s)
Digital Publisher(s)
National Library Board Singapore
Language
Tamil, English
Duration
Genre
Keywords
Tamil (Indic people)--Singapore--Songs and music--Scores, Popular music--Singapore--Scores
Rights Statement
All rights reserved by the respective intellectual property rights owners