Ya zhou de xin lu =  The new Asian way /  Feng jiu ling zhu ; bei jing da xue"ya zhou de xin lu"fan yi zu yi.
亚洲的新路 =  The new Asian way /  冯久玲著 ; 北京大学《亚洲的新路》翻译组译.

 • Feng, Jiu Ling.
 • Bei Jing Da Xue "Ya Zou De Xin Lu"Fan Yi Zu.
 • 冯久玲
 • 北京大学《亚洲的新路》翻译组
 • Bei jing :  Jing ji ri bao chu ban she,  1998.
 • 北京 :  经济日报出版社,  1998.
Books
   • (ISBN)7801275233
   • (OCoLC)298129124
   Chinese