Fengshan Gong san qing da dian =  Hong San Temple triple celebration /  zhu bian Tang Jialin.
凤山宫三庆大典 =  Hong San Temple triple celebration /  主编唐嘉林.

  •  Singapore :  Fengshan Gong li shi hui,  [2005?]
  • Singapore :  凤山宫理事会,  [2005?]
Books
  • 225 pages :color illustrations ;31 cm
    Chinese